Videos

takeda budo soke nakamura chiny 2012

https://youtu.be/G5mYEBRzEpA

Taikai 2010 Luxembourg

Taikai Tokyo 2013 Aikido Toriwaza Randori Shiai
TAKEDA NAKAMURA HA (NSR)DEMO PARIS

TAKEDA BUDO VIDEOCLIP

Taikai Tokyo 2013 Jiyugata Shiai

Este es un elemento de encabezado personalizado