Videos

VIDEO CLIP ESCUELA WUJI

Tai Chi Applications Demonstration by Grandmaster Wang Xi An

?????56?????

ESCUELA WUJI _CHEN STYLE TUISHOU APPLICATIONS

????????????

Taiji style Chen( Laojia Yilu)execute par Wang Xi An